e-mail

jannekevanderlaan1959

@gmail.com


telefoon

0642191741ALGEMENE- EN BETALINGSVOORWAARDEN


Inschrijving is pas volledig nadat de cursist minimaal de helft van het cursusgeld heeft overgemaakt op bankrekening

NL64 INGB0006 3645 90 ten name van Van der Laan v.o.f. te Steenwijk.

Datum van inschrijving is datum van bijschrijving van het cursusgeld op de genoemde rekening.


De cursist mag ervoor kiezen het volledige cursusgeld in één keer vooraf over te maken op het hierboven genoemde

rekeningnummer. Ook hierbij geldt dat de inschrijving pas volledig is nadat het bedrag is bijgeschreven.


Indien de cursist ervoor kiest de helft van het cursusgeld vooraf over te maken, neemt de cursist het restant in contanten mee

naar de eerste cursusavond en betaalt dit voorafgaande aan het begin van de cursus.


Als de cursus om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, zullen vooraf betaalde bedragen volledig en zo spoedig mogelijk

geretourneerd worden.


Indien de cursus (tijdelijk) gestaakt moet worden door uitval van de cursusleider zal in overleg met de cursisten gezocht worden

naar een oplossing. Mocht er geen oplossing gevonden worden (dit zal individueel bekeken worden) dan zal het nog niet bestede

gedeelte van het cursusgeld gerestitueerd worden. Voor het overige kunnen er geen restituties verleend worden.


De cursussen ´Leren Mediteren´ zijn expliciet cursussen en geen therapieën. Ze kunnen dus nooit in de plaats komen van het

contact dat er is met huisarts of specialist, voorgeschreven medicatie of therapieën.


Aansprakelijkheid

In het kader van de wet Wkkgz ben ik (J.A. van der Laan-Slot) aangesloten bij de geschillencommissie Quasir.


Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft u aan de Algemene- en Betalingsvoorwaarden en Privacyverklaring gelezen

te hebben en hiermee akkoord te gaan.PRIVACYVERKLARING inzake de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)


VAN DER LAAN v.o.f. gevestigd aan Oostercluft 87, 8332 DB Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


VAN DER LAAN v.o.f.                                                              VAN DER LAAN v.o.f.

natuurlijk alternatief                                                                 administratieve dienstverlening                                              

- cursussen

- complementaire therapieën

http://www.natuurlijkalternatief.com

Oostercluft 87                                                                           Oostercluft 87                                                             

8332 DB Steenwijk                                                                    8332 DB  Steenwijk

Telefoon: 0521514937                                                              Telefoon 0521514937

E-mail: jannekevanderlaan1959@gmail.com                            E-mail: vanderlaan.vof@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken:

We verwerken de persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons

hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

•Voor- en achternaam

•Adresgegevens

•Telefoonnummer

•E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige informatie die wij verwerken:

Als je bij ons in behandeling bent voor een complementaire therapie verwerken wij gegevens met betrekking tot jouw gezondheid

in je dossier die je ons mondeling, in correspondentie of telefonisch hebt verstrekt.


Met betrekking tot de administratie dienstverlening kan het zijn dat wij het BSN op moeten slaan in verband met uitwisseling van

gegevens met de Belastingdienst.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

•Het afhandelen van jouw betaling.

oOvereenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op

verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

•Verzenden van informatie over onze activiteiten.

oToestemming: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer

specifieke doeleinden.

•Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

oOvereenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op

verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

•Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

oOvereenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op

verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.


Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte en op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben

voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een

mens tussen zit.


Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden

verzameld of wettelijk verplicht is (denk hierbij bijvoorbeeld aan de fiscale bewaarplicht en de WGBO).


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

door ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch

niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.


Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware

- Afgesloten en beveiligde partitie op onze computer(s).
Steenwijk, 24 mei 2018


YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use